Leväkukinnat heikentävät Pälkäneveden vedenlaatua

Pälkänevesi
46,4 neliökilometrin kokoinen Pälkänevesi saa vetensä 358 neliökilometrin valuma-alueelta, josta yli puolet on metsää. Peltomaata on reilut 10 prosenttia ja ojitettuja soita 5 %.

 

Järven yleistiedot

Vähähumuksinen ja kirkas Pälkänevesi jakaantuu kahteen järvialtaaseen. Pinta-alaltaan 30,4 km2 kokoinen läntinen järviallas kuuluu Pälkäneveden alueeseen (35.714) ja koostuu Kukkolanselästä, Kelppiänselästä ja Tyrynselästä. Itäinen allas, Jouttesselkä on 16,18 km2 ja kuuluu Jouttesselän alueeseen (35.715).

Pälkänevedestä vedet laskevat Mallasveteen ja Valkeakosken kautta Vanajaveden Kärjenniemenselkään sekä edelleen Vanajaveden-Pyhäjärven reittiä eteenpäin.

Läntisen altaan pinta-ala on 30,4 km2 ja Jouttesselän 16 km2. Kokonaisrantaviivan pituus on 137,7 km ja järvessä on 271 saarta, joiden yhteispinta-ala on 2,37 km2 ja ovat kaikki alle yhden km2 kokoisia. Pälkänevesi on verraten syvä järvi: keskisyvyys on 7,6 m ja suurin syvyys 43,9 m.

Pälkäneveden pinta-ala (yht. 46,4 km2) on suuri suhteutettuna ympäröivän valuma-alueen pinta-alaan (358 km2). Yli puolet maa-alasta on metsää ja vesistöjen osuus on kohtalaisen suuri, noin viidennes valuma-alueesta. Peltomaata on reilu kymmenes. Soita on vähän, vain n. 5 % ja ne on lähes poikkeuksetta ojitettu.

Pälkäneveden Jouttesselän vedenlaatua tarkkaillaan säännöllisesti. Aitoon ja Sappeen puhdistamoiden jätevesiä ei enää lasketa järveen, mutta velvoitetarkkailu niiden jäljiltä jatkuu. 

Luikala
Pälkänevedessä on 271 saarta.

 

Järven vedenlaatu

Pälkänevesi kuuluu tyypiltään pieniin ja keskikokoisiin vähähumuksisiin järviin. Se on karu järvi, jonka vesi on väritöntä ja kirkasta. Siksi näkösyvyys on suuri: talvella yleensä yli 4 m, kesällä yli 2 m. Vaikka Pälkänevesi on syvä järvi, kolmannes sen pinta-alasta on 2 m tai sitä matalampi.

Pohjoisesta Jouttesselkään laskevan Arajärven reitin vaikutus lisää ajoittain pintaveden humusleimaa etenkin talvina, jolloin valumat ovat normaalia suurempia. Kesäisin vedenväri on pysynyt 1960-luvulta näihin päiviin selvästi kirkasvetisen, vähähumuksisen järviveden tasolla.

Veteen liuenneiden suolojen määrää kuvaava sähkönjohtavuus on järvivesien normaalilla tasolla. Happamuustaso on normaali, sillä veden pH on lähellä neutraalia. Kesäaikaan veden pH kohoaa lievästi emäksiseksi levätuotannon seurauksena. Pälkäneveden pH-tasossa on vuosikymmenten mittaan ollut kohoava suuntaus.

Pälkäneveden rehevyystaso on säilynyt melko alhaisena. Vesienhoidon kolmannelle suunnittelukaudelle (2022–2027) Pälkäneveden ekologinen tila on määritelty hyväksi.

Talvisin fosforipitoisuudet ovat pysyneet pääosin karulle vedelle ominaisella tasolla. Kesäisin fosforipitoisuudet ovat vaihdelleet karujen vesien ja lievästi rehevien vesien tasolla.

Planktonlevien määrää kuvaava klorofyllipitoisuus on ollut karuille vesille ominainen. Ajoittain syanobakteerit eli sinilevät kuitenkin runsastuvat. Pintaan noustessaan ja rannoille ajautuneena ne ovat aiheuttaneet silminnähden havaittavia leväkukintoja. Monet sinilevälajit kykenevät hyödyntämään pohjanläheisen veden ja sedimentin ravinnevarastoja ja siten kasvattamaan biomassaansa. Ilmiötä havaitaan etenkin niukkaravinteisissa, kirkkaissa järvissä, missä valoa pääsee tunkeutumaan syvälle. Sinilevät hyötyvät myös ilmastonmuutoksen myötä kohoavista lämpötiloista.

Talvisin Pälkäneveden happitilanne vaihtelee erinomaisesta tyydyttävään. Talviaikaiseen happitilanteen kehittymiseen vaikuttavat sää- ja valumaolosuhteet. Järvien happitalouden kannalta hankalina talvina happi kuluu syvännealueiden pohjan läheisestä vesikerroksesta vähiin.

Kesäisin happitilanteeseen vaikuttaa lämpötilakerrosteisuuden vakaus sekä muodostumisajankohta. Pohjan läheinen vesikerros muodostuu varsin säännöllisesti vähähappiseksi, mikä voi aiheuttaa vähäistä sisäistä kuormitusta.

Sinilevä
Sinilevää Jouttesselällä kesällä 2021. Kirkasvetisessä järvessä sinilevä pystyy hyödyntämään pohjaan vajonneita ravinteita.

 

Soveltuvuus virkistyskäyttöön

Pälkänevesi soveltuu virkistyskäyttöön erittäin hyvin. Vesi on väritöntä, vähähumuksista ja siten kirkasta. Vedenlaadun heikentää erinomaisesta tasosta ajoittaiset leväkukinnat, etenkin sinilevien ajoittainen runsas esiintyminen.

 

Tutkimustulokset

Pälkänevesi
Vedenlaadun havaintopisteitä Pälkänevedessä. Lausunnon pohjana on käytetty neljästä punaisella merkitystä Jouttesselän pisteestä (Kalasaari, Kylänniemi, Suullissaari ja Tepunniemi) kerättyä aineistoa. Kartta: SYKE, Hertta-tietokanta

 

Kaaviot alla: kokonaisfosforin ja -typen sekä levämäärää ilmentävän klorofylli a -pigmentin pitoisuudet ja pH pintavedessä Pälkäneveden Jouttesselän neljässä havaintopisteessä (Kalasaari, Kylänniemi, Suullissaari ja Tepunniemi) talvi- ja kesäkerrostuneisuuskausien lopulla vuosien 1962 ja 2021 välisenä ajanjaksona. Pienten ja keskikokoisten vähähumuksisten järvien ekologisen tilan luokittelun raja-arvot näkyvät katkoviivoina ravinne- ja klorofyllipitoisuuksia esittävissä kuvissa (E = erinomainen, Hy = hyvä, T = tyydyttävä ja V = välttävä).

 

Fosforipitoisuus
Fosforipitoisuus Kalasaaren ja Kankahuvenlahden edustalla sijaitsevan Kyläniemen havaintopisteissä. Pitoisuudet ovat sekä kesäaikaan (paksu viiva) että talvella (ohut viiva) hyvässä laatuluokassa (rajat merkitty katkoviivoilla.

 

Fosforipitoisuus
Aitoon ja sen tehtaiden jätevedet laskettiin aiemmin Myllyojan kautta Tevunlahdelle. Tepunniemen fosforipitoisuudet olivat vielä 1970-luvulla selvästi korkeampia kuin muissa havaintopisteissä. Nyt ne ovat laskeneet erinomaiseen laatuluokkaan (raja merkitty katkoviivalla).

 

Typpipitoisuus
Kalasaaren havaintopisteen typpipitoisuus kesällä (paksu viiva) on laskenut samalle tasolle kuin muissakin Jouttesselän havaintopisteissä.

 

Typpipitoisuus
Kesäaikainen (paksu viiva) typpipitoisuus on nykyisin erinomaisella tasolla (rajat merkitty katkoviivoin) kaikissa neljässä Pälkäneveden havaintopisteessä. Talviaikaan (ohut viiva) typpi on tyydyttävällä tasolla.

 

Klorofylli
Leväpitoisuutta ja rehevyyttä kuvaava klorofyllitaso Jouttesselän Kalasaaren havaintopisteessä.

 

Klorofylli
Leväpitoisuutta ja rehevyyttä kuvaava klorofyllitaso on nousussa Suullissaaren ja Tepunniemen havaintopisteissä. Kylänniemessä se on pysytellyt erinomaisen ja hyvän laatuluokan välissä.

 

Vedenväri
Vesi muuttuu kesäaikaan (paksu viiva) lievästi emäksiseksi lisääntyneen levätuotannon seurauksena.

 

pH
Veden pH on kasvanut eli emäksisyys lisääntynyt Suullissaaren ja Tepunniemen havaintopaikoilla. Se kertoo lisääntyneestä levätuotannosta.

 

Näkösyvyys
Näkösyvyys Sappeen edustan Kalasaaressa ja Kankahuvenlahden edustan Kyläniemessä on heikentynyt etenkin talviaikaan (ohut viiva). 
Näkösyvyys
Tepunniemen näkösyvyyttä seurattiin säännöllisesti 1970-ja 1980-luvulla, 2000-luvulta on vain kesäajan havaintoja (tummat pisteet ja paksu viiva). Suullissaaren näkösyvyys on ollut seurannassa 1990-luvun puolivälistä.

 

Vedenväri
Sappeen edustalla Kalasaaressa vedenväri on ilmentänyt talviaikaan (ohut viiva) humusjärveä 2000-luvun taitteesta alkaen. Myös Kankahuvenlahden suulla sijaitsevassa  Kylänniemen havaintopisteessä vedenväri lähestyy talviaikaan humusjärveä.
Vedenväri
Suullissaaressa ja Tepunniemessä vesi ei ole tummunut talviaikaan (ohut viiva) yhtä nopeasti kuin Kalasaaressa (kuva ylempänä).