Vesikasvillisuus aiheuttaa haittaa matalalla Jouttijärvellä

Jouttijärvi
1,14 neliökilometrin kokoinen Jouttijärvi saa vetensä pieneltä, vain 1,1 neliökilometrin valuma-alueelta, joka on pääosin metsää. Varsinaisia laskuojia ei ole.

 

Järven yleistiedot

Pälkäneen keskustasta 15 km itään sijaitseva Jouttijärvi on pieni, pinta-alaltaan 1,14 km2 kokoinen latvajärvi, johon laskee vain pieniä ojia. Luusua on koillisosassa, missä järvestä lähtevät vedet virtaavat Pitkänsillanojaa pitkin Sorvalampeen ja sieltä edelleen kohti Pälkäneveden Jouttesselän Huhtalahtea.

Jouttijärveä ei ole luodattu. Vesinäytteet on haettu järven keskellä olevasta 5 m syvästä pisteestä, joten kyseessä on ilmeisen matala järvi. Sen valuma-alue (110 ha) on valtaosin metsää (65 %) ja vain vähäisessä määrin maatalouden käytössä (6 %). Peltoalueet on keskittyneet alueen eteläosaan.

 

Järven vedenlaatu

Jouttijärvelle ei ole tehty virallista ekologisen tilan luokittelua. Pienen kokonsa ja tummahkon vetensä (35-50 mg/l Pt vuosina 1988-2000) ansiosta sitä voidaan luonnehtia pieneksi humusjärveksi. Ravinnepitoisuuksien perusteella järvi vaikuttaa olevan vedenlaadultaan hyvän ja tyydyttävän rajalla. Kasviplanktonin määrää Jouttijärvellä ei ole mitattu. Veden pH on neutraali tai hieman hapan.

 

Soveltuvuus virkistyskäyttöön

Jouttijärvi soveltuu hyvin virkistyskäyttöön. Pohjois- ja eteläpäässä olevilla lahtialueilla on paikoin runsaasti vesikasvillisuutta, mikä saattaa hankaloittaa järvellä kulkemista ja uimista.

 

Tutkimustulokset

Jouttijärvi havaintopiste
Vedenlaadun havaintopisteen sijainti Jouttijärvessä. Kartta: SYKE, Hertta-tietokanta

 

Kaaviot alla: kokonaisfosforin pitoisuus ja vedenväri pintavedessä Jouttijärvessä talvi- ja kesäkerrostuneisuuskausien lopulla vuosien 1988 ja 2000 välisenä ajanjaksona. Pienten vähähumuksisten järvien ekologisen tilan luokittelun erinomaisen/hyvän raja-arvo näkyy katkoviivana fosforipitoisuuksia esittävässä diagrammissa. Pienten humusjärvien ekologisen tilan luokittelun erinomaisen/hyvän raja-arvo näkyy katkoviivana fosforipitoisuuksia esittävässä diagrammissa. Luokittelussa käytetään avovesikauden tuloksia. Jouttijärvestä on vain yksi kesäaikainen mittaustulos elokuun 2000 lopulta. Vähähumuksisen järven ja humusjärven raja-arvo vedenvärin perusteella arvioituna näkyy katkoviivana vedenväriä esittävässä diagrammissa.

Jouttijärvellä tehtiin vesitutkimukset kevättalvella 2022, mutta tulokset eivät vielä näy kaavioissa.

 

Fosforipitoisuus
Talviaikainen (ohut viiva) fosforipitoisuus on mitattu kolmesti ennen vuosituhannen vaihdetta ja kesäaikainen kertaalleen (tumma piste). Tulosten perusteella fosforipitoisuus mahtuu talvella erinomaiseen laatuluokkaan (raja merkitty katkoviivalla).

 

Typpipitoisuus
Typpipitoisuus on hyvällä tasolla sekä kesällä (tumma piste) että talvella (ohuet pisteet ja viiva). Erinomaisen ja hyvän raja merkitty katkoviivalla.

 

Vedenväri
Ennen vuosituhannen vaihdetta tehtyjen mittausten perusteella veden väri ilmentää humusjärveä (raja merkitty katkoviivalla).