Roineen Tossanselkä on kirkasvetinen

Tossanselkä
14,2 neliökilometrin kokoinen Tossanselkä on Roineen ja Mallasveden välissä. Sinne virtaa vesiä laajalta valuma-alueelta, jossa on metsien lisäksi runsaasti peltoja.

 

Järven yleistiedot

Roine voidaan jakaa kahteen osaan, joista eteläinen on nimeltään Tossanselkä. Pohjoisosalla ei ole erillistä nimeä. Tossanselän pinta-ala on 14,2 km2. Lounaispäästä järven vesi laskee Mallasveteen ja edelleen Vanajaveden-Pyhäjärven reitille. Tossanselän keskisyvyys on 4,2 m ja suurin syvyys 22,8 m. Noin puolet pinta-alasta on 5 m syvää tai sitä matalampaa. Rantaviivan kokonaispituus on 68,4 km.

Järvialueella on 136 saarta, joista valtaosa 100 m2 – 1 ha kokoisia ja 14 yli hehtaarin mutta kuitenkin alle neliökilometrin kokoisia. Saarien rantaviivan yhteispituus on 29 km.

Roineen valuma-alue on laaja, n. 2370 km2. Lähivaluma-alueella on runsaasti peltoa ja rannoilla on paljon loma-asutusta. Hieman vajaa 70 % Roineen koko valuma-alueesta on metsää. Soita on vain 7,5 % ja lähes ne kaikki on ojitettuja.

 

Järven vedenlaatu

Roine kuuluu pienten ja keskikokoisten vähähumuksisten järvien tyyppiin. Sen vedenlaatu vaihtelee karun ja lievästi rehevän välillä. Vesienhoidon kolmannelle suunnittelukaudelle (2022–2027) Roineen ekologinen tila on määritelty hyväksi.

Tossanselällä kokonaistypen pitoisuudet ilmentävät karua, erinomaista vedenlaatua, mutta kokonaisfosforin pitoisuudet ovat tyydyttävällä tasolla. Kasviplanktonin määrää kuvastavan klorofylli a -pigmentin pitoisuudet kuvastavat hyvää ekologista tilaa. Tossanselän näkösyvyys on kesäisin ollut 2-3 m, mikä osaltaan kuvastaa veden kirkkautta.

 

Soveltuvuus virkistyskäyttöön

Tossanselkä, kuten koko Roine soveltuu kirkasvetisenä järvialueena virkistyskäyttöön erittäin hyvin.

 

Tutkimustulokset

Tossanselkä
Vedenlaadun havaintopisteet Roineen Tossanselällä. Lausunnon pohjana on käytetty keskellä järviallasta sijaitsevasta ”Roineen Tossanselkä” -pisteestä kerättyä aineistoa. Kartta: Hertta-tietokanta

 

Kaaviot alla: pintaveden (1 m) kokonaisfosforin ja -typen sekä levämäärää ilmentävän klorofylli a -pigmentin pitoisuuksien ja näkösyvyyden keskiarvo (±keskiarvon keskivirheet) Roineen Tossanselän keskellä olevasta ”Roine Tossanselkä” -havaintopisteessä talvi- ja kesäkerrostuneisuuskausien lopulla vuosien 2009 ja 2021 välisenä ajanjaksona. Pienten ja keskikokoisten vähähumuksisten järvien ekologisen tilan luokittelun raja-arvot näkyvät katkoviivoina ravinne- ja klorofyllipitoisuuksia esittävissä kuvissa (E = erinomainen, Hy = hyvä, T = tyydyttävä).

 

Fosforipitoisuus
Fosforipitoisuus on kesäaikaan tyydyttävällä tasolla (raja-arvot merkitty katkoviivoin). Yksittäinen talvihavainto (ohut pallo) kertoi vielä suuremmasta fosforimäärästä.

 

Typpipitoisuus
Typpipitoisuus on pysynyt erinomaisena (raja merkitty katkoviivalla). Talviaikainen mittaus (ohut pallo) edusti hyvää laatuluokkaa.

 

Klorofylli
Leväpitoisuutta ja rehevyyttä kuvaava klorofyllitaso on ollut kasvussa. Se mahtuu hyvään laatuluokkaan (4-7 mikrogrammaa litrassa).

 

Näkösyvyys
Näkösyvyys on pysynyt kesäaikaan (paksu viiva) 2,5 metrissä. Talviaikaan (ohuet pallot) vesi on kirkkaampaa.