Kyynäröjärvi on karu ja kirkasvetinen

Kyynäröjärvi
2,36 neliökilometrin kokoinen Kyynäröjärvi saa vetensä 12,2 neliökilometrin kokoiselta valuma-alueelta, joka on pääosin metsää ja ojitettuja soita.

 

Järven yleistiedot

Kyynäröjärvi on pienehkö, pinta-alaltaan 2,36 km2 kokoinen latvajärvi Kukkian valuma-alueen koillisosassa. Kyynäröjärveä ei ole luodattu, joten sen keskisyvyys eikä suurin syvyys ole tiedossa. Suurin osa vesinäytteistä on haettu eteläreunassa olevan Padanlahden edustalta, jossa syvyydeksi on mitattu 18,8 m. Järvellä on vain kaksi pientä saarta. Kokonaisrantaviivan pituus on 12,87 km. Rannoilla on kohtalaisen runsaasti loma-asutusta.

Kyynäröjärvi on varsin iso suhteessa valuma-alueensa pinta-alaan (12,2 km2). Maankäyttöä luonnehtii metsät (70 %) ja suot (10 %). Lähes koko suoala on ojitettu. Peltoja on hyvin vähän, alle 1 %. Kyynäröjärvi saa vetensä useita pieniä siihen laskevia ojia pitkin ja sen luusua on pohjoisessa Pyyntölahdella, mistä järven vedet laskevat Myllyojaan ja valuvat edelleen kohti Rautajärveä ja Kukkian Lehtisaarenselkää.

 

Järven vedenlaatu

Kyynäröjärvi kuuluu tyyppiin pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet. Se on karu ja kirkasvetinen. Näkösyvyys on vaihdellut kolmesta lähes viiteen metriin. Vesienhoidon kolmannelle suunnittelukaudelle (2022–2027) järven ekologinen tila on määritelty hyväksi. Kyynäröjärveä voitaisiin kuitenkin luonnehtia jopa erinomaiseksi, kun kriteereinä käytetään tälle järvityypille asetettuja ravinnepitoisuuksien ja levämäärää ilmentävän klorofylli a –pigmentin pitoisuuksien raja-arvoja. Näkösyvyys on vaihdellut vajaasta kolmesta lähes viiteen metriin.

 

Soveltuvuus virkistyskäyttöön

Karu ja kirkasvetinen Kyynäröjärvi on erinomainen virkistyskäyttöä ajatellen.

 

Tutkimustulokset

Havaintopiste
Vedenlaadun havaintopisteet Kyynäröjärvessä. Lausunnon pohjana on käytetty keskellä järveä sijaitsevasta ”Kyynäröjärvi 2” -pisteestä kerättyä aineistoa. Kartta: SYKE, Hertta-tietokanta

 

Kaaviot alla: kokonaisfosforin ja -typen pitoisuudet, näkösyvyys ja sähkönjohtavuus pintavedessä keskellä Kyynäröjärveä sijaitsevassa havaintopisteessä talvi- ja kesäkerrostuneisuuskausien lopulla vuosien 1971 ja 2018 välisenä ajanjaksona. Ekologisen tilan luokittelun raja-arvoja ei ole piirretty diagrammeihin, koska Kyynäröjärven kaikki vedenlaatua kuvaavat ominaisuudet osoittavat erinomaista tilaa (eli kaikki mittaustulokset ovat erinomaisen/hyvän raja-arvon alapuolella).

Fosforipitoisuus

Typpipitoisuus

Näkösyvyys

Sähkönjohtavuus