Kukkialla tehdään koekalastus elokuussa

Kalatus
Kukkian koekalastus toteutetaan 3.–6. elokuuta.

– Koekalastuksia tehdään kuuden vuoden välein valituilla järvillä eri puolilla Suomea. Käytössä on sama menetelmä, joten tuloksia pystytään vertaamaan vuosien ja järvienkin välillä, tutkimusinsinööri Katja Kulo Luonnonvarakeskuksesta kertoo.

EU:n vesipuitedirektiivi määrää tutkimaan vesien tilaa myös biologisten tekijöiden, kuten kasviplanktonin, vesikasvillisuuden, pohjaeläinten ja kalojen pohjalta. Kukkian koekalastukset toteuttaa Luonnonvarakeskus.

 

Koekalastuksen tulos ollut tyydyttävä

Kukkian aikaisemmat koekalastukset on toteutettu vuosina 2008 ja 2014. Vuonna 2008 kalaston tila arvioitiin hyväksi ja 2014 tyydyttäväksi.

– Saaliit olivat noina vuosina samankaltaiset, mutta laskentakaavat muuttuivat tuolla välillä. Uusilla kaavoilla laskettaessa tuloksesta tulee tyydyttävä myös vuodelle 2008, Kulo sanoo.

Tyydyttävä tila ei kuulosta hyvältä, sillä se on luokituksessa erinomaisen ja huonon puolivälissä. Tulos pohjautuu vahvimmin särkikalojen suureen osuuteen koesaaliista. Vertailutietoina ovat suuren ja vähähumuksisen järvityypin (SVh) luonnontilaiset saalismäärät ja lajisto.

– Särkikalat ovat olleet kookkaita ja niiden biomassa on ollut suurempi kuin SVh-tyypin järvellä pitäisi olla. Pienet särkikalat ilmentäisivät suhteellisen osuuden olevan kasvussa. Tätä tulos ei kuitenkaan osoita.

Kulo arvelee tuloksen selittyvän ainakin osittain Kukkian rikkonaisella rakenteella. Järvellä on pinta-alaan suhteutettuna paljon matalia rantavesiä.

– Järvi tuottaa rantavaikutuksensa ansiosta runsaasti ravintoa kaloille.

 

Tutkimusverkkoja eri puolilla Kukkiaa

– Koekalastus toteutetaan NORDIC-yleiskatsastusverkoilla. Verkossa on 12 eri solmuväliä ja yhden verkon pituus on 30 metriä. Kalastamme Kukkialla kolmena yönä. Jokaisena yönä laskemme järveen 15–18 koekalastusverkkoa, Katja Kulo kertoo.

Verkkojen sijainnit on arvottu syvyysruudukon avulla. Näin koekalastuksella saadaan mahdollisimman edustava otos järven kalastosta.

Kukkian kalasaalis on yleensä varsin pieni, joten tutkijoille järvi on helpohko kohde. Verkkojen noston jälkeen jokainen kala irrotetaan verkosta lajimääritystä, mittausta ja punnitsemista varten.

– Vuonna 2014 saalis oli keskimäärin 59 kappaletta verkkoa kohden. Kalojen paino oli yhteensä vajaan kilon verran. Särkikaloja tuosta määrästä oli 47 prosenttia.

Koekalastukset ajoitetaan heinä–elokuulle, jolloin kalat ovat mahdollisimman normaalisti levittäytyneitä järvessä eivätkä esimerkiksi kudun takia pakkautuneet rannoille. Kukkian koekalastus toteutetaan tänä kesänä 3.–6.8.