Ämmätsänjärven fosforipitoisuus laskussa, mutta sameus lisääntynyt

Ämmätsänjärvi
Vajaan kolmen neliökilometrin kokoinen Ämmätsäjärvi saa vetensä 35,5 neliökilometrin valuma-alueelta, joka on pääosin metsää.

 

Järven yleistiedot

Kukkian valuma-alueen koillisosassa sijaitseva Ämmätsänjärvi on pienehkö, pinta-alaltaan 2,75 km2 kokoinen latvajärvi. Ämmätsänjärveä ei ole luodattu. Keskellä järveä, Leponiemen edustalla oleva vedenlaadun havaintopiste on n. 18 m syvä. Kokonaisrantaviivan pituus on 15,1 km ja pieniä saaria tai luotoja on n. 7 kpl. Järveen laskee useita ojia valtaosin metsäiseltä (73 % maankäytöstä) 35,55 km2 kokoiselta valuma-alueelta. Peltojen osuus valuma-alueella on 4,5 % ja 14 % maa-alueesta on soita, joista suurin osa (66 %) on ojitettu.

 

Järven vedenlaatu

Ämmätsänjärvi kuuluu tyypiltään luokkaan pienet humusjärvet Vesienhoidon kolmannelle suunnittelukaudelle (2022–2027) järven ekologinen tila on määritelty hyväksi. Sitä voidaan luonnehtia lievästi reheväksi. Näkösyvyys on vaihdellut 1 m ja 2 m välillä. Veden pH on 6,5-6,8 eli lievästi hapan. Pohjanläheinen vesi on ollut yleensä vähähappinen tai hapeton, mikä on herkästi kerrostuville humusjärville tyypillinen ominaisuus. Vedenlaadun havaintoja on vain vähän, joten järven tilan pitkän aikavälin kehitystä on vaikea luotettavasti arvioida.

 

Soveltuvuus virkistyskäyttöön

Ämmätsänjärvi soveltuu hyvin virkistyskäyttöön. Tiettävästi järveltä ei ole raportoitu voimakkaita leväkukintoja.

 

Tutkimustulokset

Havaintopiste
Vedenlaadun havaintopiste Ämmätsänjärvessä. Kartta: SYKE, Hertta-tietokanta

Kuvaajat alla: kokonaisfosforin ja -typen sekä levämäärää ilmentävän klorofylli a -pigmentin pitoisuudet, näkösyvyys ja vedenväri pintavedessä keskellä Ämmätsänjärveä sijaitsevassa havaintopisteessä talvi- ja kesäkerrostuneisuuskausien lopulla vuosien 1968 ja 2018 välisenä ajanjaksona. Pienten humusjärvien ekologisen tilan luokittelun raja-arvot näkyvät katkoviivoina ravinnepitoisuutta esittävissä kuvissa (E = erinomainen, Hy = hyvä, T = tyydyttävä).

Fosforipitoisuus
Neljän näytteen perusteella järveä rehevöittävä fosforipitoisuus on laskussa sekä kesäaikaan (paksu viiva) että talvella (ohut viiva). Kesäaikaan pitoisuus on hyvässä ja talvella erinomaisessa laatuluokassa (raja merkitty katkoviivalla).
Typpipitoisuus
Neljän näytteen perusteella typpipitoisuus on kasvussa (paksu viiva). Talvinäytteet ovat 1900-luvun lopusta.
Klorofylli
Leväpitoisuutta ja rehevyyttä kuvaava klorofylliarvo on nejän näytteen perusteella laskussa. Taso on tyydyttävä (laatuluokkien rajat merkitty katkoviivoilla).
Näkösyvyys
Näkösyvyys on heikentynyt. Kesäaikaiset (paksu viiva) mittaukset ovat vuosilta 1990-2021 ja talviaikaiset (ohut viiva) vuosilta 1970-2000.

 

Vedenväri
Vedenväri on tummunut. Diagrammissa näkyvät katkoviivat osoittavat miten tämä vedenlaatuominaisuus määrittelee humusjärvien luokittelun.