Aito Suvi ry pienentää järviä rehevöittävää ravinnekuormitusta seitsemässä kunnostuskohteessa

Kohteet kartalla
Aito Suvi ry:n ensimmäinen kunnostuskohde valmistui loppuvuodesta Pitkäjärvelle (1). Vuosien 2024 ja 2025 kunnostuskohteet Kukkialla ja Pälkänevedellä: Tuppioja (2), Rautianoja (3), Holja (4), Haltian pappila (5), Epaalanlahden kosteikot (6), Epaalanlahden biosuodatusallas (7) ja Häyläsuo (8). Vuoden 2024 aikana laaditaan kunnostussuunnitelmat Pohjalahden Kirkkolahteen (9) ja Ajoksenlahteen (10), Pyhäpohtiaan (11), Hasianlahdelle (12), Aitoon Myllyojalle (13), Haltianselän Soukkionpohjaan (14) ja Säynäjärven ojaan (15) sekä Rautajärven Sirinojalle (16). Punaisella pallolla kohteet, joille on jo teetetty kunnostussuunnitelmat.

Mittavat kunnostushankkeet hallitsevat Aito Suvi ry:n toimintaa tänä ja ensi vuonna. Yhdistys on hakenut rahoitusta neljälle Kukkian ja kolmelle Pälkäneveden kunnostuskohteelle. Niiden avulla pienennetään järviä rehevöittävää ravinnekuormitusta.

Mittavimmat kunnostuskohteet ovat Kortteenpohjan Tuppioja ja Epaalanlahdelle laskevat ojat. Tuppiojalle rakennetaan kaksi kosteikkoa, virtausta hillitseviä pohjakynnyksiä ja metsäallas. Epaalaan toteutetaan kolme kosteikkoa, biosuodatusallas ja kaksitasouomaa.

Kortteenpohjantien varteen rakennetaan syksyllä 2024 kosteikko. Siihen kerätään Tuppiojan (1) ja metsäojan (2) vesiä sekä metsän ja pellon valumavesiä (3). Tuppiojan tuomaa ravinnekuormitusta pienennetään myös toisella, pellon ylälaitaan tehtävällä kosteikolla sekä sen yläpuolelle rakennettavilla pohjakynnyksillä ja metsäaltaalla.
Epaalan kosteikot
Epaalanlahden ravinnekuormitusta pienennetään kolmella kosteikolla. Niihin kootaan kahden ojan vedet. Pohjoisempi oja muutetaan kaksitasouomaksi ja sen varteen rakennetaan biosuodatusallas.

Rakenteiden avulla hillitään eroosiota ja peltojen vettymistä. Kosteikot lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja pienentävät järveä rehevöittävää ravinnekuormitusta.

Tuppiojan lisäksi Kukkialla kunnostetaan kolme muuta kohdetta. Padankosken edustalla Rautianojan alaosa muutetaan kampakosteikoksi. Holjassa ja Haltian pappilan pelloilla rakennetaan kaksitasouomaa, joka hillitsee virtausta ja ravinnekuormitusta sekä vähentää peltojen vettymistä tulva-aikaan.

Aitoon Kankahuvenlahdelle laskevan Häyläojan kunnostus saattaa viivästyä, sillä ELY-keskus edellyttää lisäselvityksiä, joilla varmistetaan, etteivät kunnostustoimet vaaranna pohjavesiä ja Häyläsuon lähdesuokasvillisuutta.

Lisäksi yhdistys valmistelee Rautajärven Kantolanlahden kunnostusta hakemalla vesilain mukaista lupaa Herninsalmen ruoppaukseen.


 

Kunnostukseen 260 000 euroa ja suunnitteluun 50 000 euroa

Vuosien 2024 ja 2025 kunnostuskohteiden budjetti on reilut 260 000 euroa. ELY-keskus päättää niiden rahoituksesta keväällä. Omarahoitusosuudesta pääosa on Luopioisten Säästöpankkisäätiön avustusta. Lisäksi Kukkian kohteisiin on saatu reilut 42 000 euroa Metsä Groupin luonto-ohjelmasta ja 10 000 euron Panda-palkinto WWF:ltä.

Aito Suvi ry teettää Kukkian ja Pälkäneveden kohteisiin myös uusia suunnitelmia, joiden avulla voidaan hakea rahoitusta tulevien vuosien kunnostuksille. 50 000 euron suunnitteluhankkeelle on myönnetty Leader-rahoitusta.

Kunnostustoimet keskittyvät Kukkialle ja Pälkänevedelle, koska kirkasvetisten järvien rehevöityminen vaikuttaisi paitsi luonnon monimuotoisuuteen, myös Pälkäneen veto- ja elinvoimaan. Kolmevuotinen, ympäristöministeriön rahoittama Suvi-hanke kokosi järviltä tutkimustietoa ja teetti lisätutkimuksia, jotka osoittavat, että etenkin Pälkänevesi uhkaa rehevöityä, jos ravinnekuormitusta ei pienennetä. Kunnostustoimia toteutetaan vaikuttavimmissa kohteissa.

Ensimmäinen yhdistyksen teettämä kohde valmistui loppuvuodesta Aitoon ja Vuolijoen välissä sijaitsevalla Pitkäjärvellä. Sen suurimman laskuojan varteen rakennettiin virtausta ja eroosiota hillitseviä pohjapatoja. Ravinteita huuhtova ja viljelyä vaikeuttava vesi saatiin pois pelloilta, kun padottava laskuoja kunnostettiin ja pelto-oja muutettiin kaksitasouomaksi.

Pauli Sjöstedt
Ensimmäinen Aito Suvi ry:n kunnostuskohde valmistui loppuvuodesta Pitkäjärven Kalalähteenojalle. Sen toteutti Pauli Sjöstedt.
Tagit